Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van VLAM E-BUSINESS, gevestigd te Amsterdam. Onder

VLAM E-BUSINESS valt de volgende website: www.ipadhoes360.nl

 

1.            Algemeen

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van

VLAM E-BUSINESS. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen

op de internetsite van VLAM E-BUSINESS.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de

leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of

specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door VLAM E-BUSINESS erkend.

1.4 VLAM E-BUSINESS garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de

overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2.            Levering

 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal VLAM E-BUSINESS

bestellingen tenminste binnen 7 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is

(doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om

andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk

worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 7 dagen na plaatsing van

de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder

kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van VLAM E-BUSINESS zal, behoudens tegenbewijs, zijn

voldaan zodra de door VLAM E-BUSINESS geleverde zaken een keer aan de afnemer

zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,

inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot

levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde

termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3.            Prijzen

 

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de

gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

 

4.            Zichttermijn / herroepingsrecht

 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet

verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van)

de geleverde goederen binnen een periode van 30 dagen zonder opgave van

reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken

zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken

niet aan VLAM E-BUSINESS heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is

gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn

van 30 dagen na aflevering melding te maken bij VLAM E-BUSINESS via de

klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn

teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking

(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze

beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met

inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt VLAM E-BUSINESS er

zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het

volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer

wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor

rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd,

bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden

teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of

verouderen.

 

5.            Gegevensbeheer

 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij VLAM E-BUSINESS, dan worden uw gegevens

opgenomen in het klantenbestand van VLAM E-BUSINESS. VLAM E-BUSINESS houdt

zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan

derden.

5.2 VLAM E-BUSINESS respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite

en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke

gegevens.

5.3 VLAM E-BUSINESS maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke

mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6.            Garantie

 

6.1 VLAM E-BUSINESS garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen

aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door

partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede

in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van VLAM E-BUSINESS komt overeen met de

fabrieksgarantietermijn. VLAM E-BUSINESS is echter nimmer verantwoordelijk voor

de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door

de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van

de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te

controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of

incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan

VLAM E-BUSINESS) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van

VLAM E-BUSINESS. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en

kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan VLAM E-BUSINESS

schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in

de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en

in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke,

beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop

na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending

geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door VLAM E-BUSINESS gegrond worden

bevonden, zal VLAM E-BUSINESS naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos

vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding

treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van VLAM E-BUSINESS en

mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het

factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van VLAM E-BUSINESS)

tot het maximale in het desbetreffende geval door de

aansprakelijkheidsverzekering van VLAM E-BUSINESS gedekte bedrag. Iedere

aansprakelijkheid van VLAM E-BUSINESS voor enige andere vorm van schade is

uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke

vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade

wegens gederfde winst.

6.5 VLAM E-BUSINESS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of

daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend

personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens

VLAM E-BUSINESS in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft

gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C)

de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of

anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van

VLAM E-BUSINESS en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de

ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de

overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van

de toegepaste materialen;

 

7.            Aanbiedingen

 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt

VLAM E-BUSINESS zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3

werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te

wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden VLAM E-BUSINESS slechts nadat deze

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van VLAM E-BUSINESS gelden niet automatisch ook voor

nabestellingen.

7.5 VLAM E-BUSINESS kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de

afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel

daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht,

indien schriftelijk overeengekomen.

 

8.            Overeenkomst

 

8.1 Een overeenkomst tussen VLAM E-BUSINESS en een klant komt tot stand nadat

een bestelling opdracht door VLAM E-BUSINESS op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 VLAM E-BUSINESS behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen

bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder

de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

9.            Afbeeldingen en specificaties

 

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende

gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de

internetsite van VLAM E-BUSINESS gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en

kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de

overeenkomst.

 

10.          Overmacht

 

10.1 VLAM E-BUSINESS is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar

verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke

omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het

Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of

wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,

werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden

van leveranciers en/of fabrikanten van VLAM E-BUSINESS alsmede van

hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen

gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 VLAM E-BUSINESS behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar

verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst

zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is

VLAM E-BUSINESS gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien VLAM E-BUSINESS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan

haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen

kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel

afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als

betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde

c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

11.          Aansprakelijkheid

 

11.1 VLAM E-BUSINESS is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door

verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op

de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

12.          Eigendomsvoorbehoud

 

12.1 Eigendom van alle door VLAM E-BUSINESS aan de afnemer verkochte en

geleverde zaken blijft bij VLAM E-BUSINESS zolang de afnemer de vorderingen van

VLAM E-BUSINESS uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere

gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte

of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten

nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van VLAM E-BUSINESS

wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet

heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en

kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door VLAM E-BUSINESS geleverde zaken welke onder het

eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale

bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden

gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende

zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming

aan VLAM E-BUSINESS of een door VLAM E-BUSINESS aan te stellen derde om, in alle

gevallen waarin VLAM E-BUSINESS haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die

plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die

zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer

verplicht VLAM E-BUSINESS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan

op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade

alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter

inzage te geven aan VLAM E-BUSINESS.

 

13.          Eenmalige incasso

 

13.1 Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact

opnemen met de klantenservice. U kunt dan binnen 2 werkdagen een reactie

verwachten. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde

bedrag direct terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd.

 

14.          Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen VLAM E-BUSINESS

en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de

bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij

VLAM E-BUSINESS er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter

van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die

geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kun u met ons contact

opnemen.

Copyright 2019 iPad Hoes 360° - Powered by Lightspeed
iDEAL Bancontact / Mister Cash PayPal
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen